Kasvunpaikka tarjoaa merkityksellisiä vuorovaikutusfoorumeita ja voimavaroja muutosten kohtaamisessa

Työntekijät ja yritys hyötyvät voidessaan käsitellä muutoksen vaikutuksia sekä itselleen että yhteisölleen. Kasvunpaikka tukee luovaa liikettä, henkistä hyvinvointia ja mahdollisuuksien näkökulmia. Työskentelemme oivalluttavilla ja toiminnallisilla ryhmätyömenetelmillä. Erityisosaamistamme on myös taiteen käyttö intensiivisen oppimisen prosessissa ja asioiden käsittelyssä.

Kasvunpaikan palvelut on suunniteltu kehittäjille, johtajille ja kouluttajille sekä projektiryhmille, työyhteisöille ja yksityisille ihmisille.

Kasvunpaikan sisällä toimii tarinateatteriryhmä Foxtrott ja menetelmäkoulutusyksikkö Tarinainstituutti.

 

Päivi Rahmel ,
KM, TEP, TO, johtava kouluttaja, toimitusjohtaja
paivi.rahmel@kasvunpaikka.fi


YRITYS

Toiminnallisten ryhmätyömenetelmien ja soveltavan taiteen pioneeri (perustettu 1997)


Levollista tehokkuutta

Tuemme yksilön ja yhteisön uudistumisprosesseja levollisen tehokkuuden ja voimaannuttavan luovuuden ottein. Tuemme tulevaisuuteen orientoituvan toimintakulttuurin rakentumista osallistavin, toiminnallisin ja tarvittaessa taiteellisin menetelmin.

Elämyksellistä oppimista

Tarjoamme kokemuksellisen tavan oppia sekä kehittää työyhteisön toimintaa. Opitte kommunikoimaan tehokkaammin, tietoisemmin ja joustavammin työyhteisönne sisällä. Näin jokaisen ainutlaatuinen osaaminen ja asiantuntijuus nousee emergenttisellä tavalla yhteisön tiedostamaksi kehitysvoimaksi.

Hyödynnämme koulutuksessa psykodraamaa, sosiodraamaa, playback- eli tarinateatteria sekä muita osallistavia ja toiminnallisia menetelmiä.

Yrityksenne tarpeisiin räätälöityä koulutusta

Järjestämme koulutusta mittatilaustyönä tarpeidenne ja tilanteenne mukaisesti. Voitte myös valita yrityksellenne sopivan, valmiin koulutuspaketin. Laadimme tarvittaessa yhteenvedon ja etenemissuunnitelman siitä, miten työskentelyä arjessa kannattaisi jatkaa.

Ammattitaitoiset ja innostavat kouluttajat

Kasvunpaikan johtavana kouluttajana toimii KM psykodraama- ja tarinateatterikouluttaja, työnohjaaja Päivi Rahmel (ent Ketonen). Hän on työskennellyt pitkään esimiesten, tiimien ja organisaatioiden yhteisöllisenä kehittäjänä. Lisäksi hän on toiminut konsulttiyritysten työnohjaajana sekä työnohjaajien ja konsulttien valmentajana. Hän on toiminut myös esittävän taiteen koulutusohjelman koulutuspäällikkönä Metropolia ammattikorkeakoulussa.

Myös muut asiantuntijat ovat monipuolisesti koulutettuja ja useimmiten kauan alalla työskennelleitä uranuurtajia.


MENETELMÄT


Creaturgia


Creaturgia on Morenolaiseen luovuus-, ryhmä- ja roolikäsitykseen perustuva lähestymistapa oppimiseen, kehittämiseen ja muutokseen. Sille on ominaista vuorovaikutussuhteiden dynamiikasta lähtevä moniaistinen, monitaiteinen ja tilanteessa kehkeytyvään draamaan perustuva työskentely. Menetelmä rohkaisee osallistumaan luovaan asioiden tutkimiseen ja se mahdollistaa omakohtaisesta kokemuksesta syntyvää ajattelua, ongelmanratkaisua ja oivalluksia.

Tärkeintä ei ole ennalta tiedettyjen, täydellisten tulosten tavoittelu, vaan ihmisyyden arvostava kohtaaminen ja monisuuntaiseen, luovaan liikkeeseen luottaminen, joka prosessin kuluessa kantaa kestäviin tuloksiin.

Sosio- ja psykodraama


Sosiodraama – uusia toimintatapoja yhteisten kokemusten kautta
Sosiodraama on ohjaajan johdolla tapahtuvaa luovaa ryhmätyötä, jossa voitte kokeilla ja arvioida erilaisia toimintatapoja ja työrooleja. Se on erinomainen apuväline koulutuksessa sekä työyhteisöllisten kysymysten käsittelyssä.

Ryhmänne luo maailman, jossa hahmotetaan työyhteisölle tärkeitä ilmiöitä.
Kuvitteellisessa maailmassa on kiinnostavaa löytää uusia näkökulmia ja saada lisää ymmärrystä omaan ja työyhteisön toimintaan. Todellisuutta tutkitaan eläytyvän työskentelyn ja rooliharjoittelun avulla. Työskentely päätetään kokemusten jakamiseen ja analysointiin. Sen pohjalta oivallatte tutkittua asiaa ja omaksutte uusia näkökulmia entistä helpommin.

Psykodraama – lisää luovuutta ja mahdollistaa uusia valintoja
Psykodraama on koulutetun ammattilaisen ohjauksessa tapahtuvaa luovaa ryhmätyötä, jossa etsitään uusia näkökulmia omiin ja yhteisiin kysymyksiin.

Tutustutte tarkemmin ryhmänne jäsenten maailmaan, rooleihin ja ihmissuhteisiin erilaisten draamallisten ja toiminnallisten menetelmien avulla. Psykodraaman työvaiheisiin kuuluu virittäytyminen, spontaani draamallinen itseilmaisu, kokemusten jakaminen ryhmässä sekä työskentelyn läpikäynti jälkikäteen.

Monipuolinen ja vaikuttava menetelmä
Psykodraaman avulla parannatte työyhteisön jäsenten suhdeverkostoja sekä lisäätte yksilön ja työyhteisöjen luovuutta ja spontaanisuutta ja tilanneherkkää ongelmanratkaisua. Eläytyvän työskentelyn kautta työilmapiiri puhdistuu, itsetuntemus paranee, työelämän hallinta helpottuu ja ihmissuhde- ja ongelmanratkaisutaidot karttuvat. Lisäksi tärkeiden asioiden ilmaiseminen, harjoittelu ja korjaaminen helpottuvat.

Psykodraama sopii erityisen hyvin henkilökohtaisten kokemusten tutkimiseen, uusien suuntien löytämiseen ja erilaisten toimintatapojen kuivaharjoitteluun. Sitä sovelletaan useimmiten työnohjauksessa, coachauksessa ja kasvuryhmissä, kun henkilö haluaa ymmärtää omia kysymyksiään ja valinnan mahdollisuuksiaan.

Keskusteluanalyysi


Miten voitte puhua niin, että luotte tavoittelemaanne tulevaisuutta
Keskusteluanalyysi on erinomainen työväline johtoryhmille ja muille vakituisesti kokoontuville tiimeille. Sitä voidaan käyttää itsenäisenä interventiona tai osana pidempiä kehitysprosesseja.

Asiantuntijamme osallistuu kokoukseen tarkkailijana, tutkien aitoja vuorovaikutustilanteita. Hän kirjaa puheen, analysoi sen ja poimii sieltä keskeisiä, esille nousevia teemoja. Tätä kautta saatte arvokasta peilauspintaa siitä, miten käytetty kieli vaikuttaa ryhmän toimintaan ja mitä se kertoo yrityksen piiloarvoista ja toimintakulttuurista.

Playback – eli tarinateatteri


Narratiivinen näkökulma yrityksen ajankohtaisiin tilanteisiin ja kysymyksiin
Playbackteatteri on menetelmä, jossa pääsette hahmottamaan yrityksellenne tärkeitä asioita elämyksellisesti tarinoiden kautta.

Uuden oppimista tarinan muodossa
Playbackteatteri auttaa löytämään uusia näkökulmia työelämän keskeisiin kysymyksiin. Katsojat kertovat tarinoita, joille ohjaaja antaa dramaturgisen muodon. Näyttelijät esittävät annetut tehtävät improvisaation keinoin.

Prosessin toteutus suunnitellaan ryhmäkoon perusteella. Suuret ryhmät toimivat usein aktiivisena ja osallistuvana yleisönä. Pienemmissä ryhmissä osallistujat pääsevät halutessaan myös itse näyttämölle.

Tarinallista oppimista
Playbackteatteri sopii pienten ja suurten ryhmien koulutusmuodoksi esimerkiksi projektien aloitus-, arviointi- ja päätöstilanteisiin. Yritykset, yhteisöt, koulut ja seurakunnat voivat hyödyntää sitä myös juhlissa, seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa esimerkiksi teemoihin virittäjinä tai näkökulmien laajentajana.

Playbackteatteria hyödyntämällä voidaan toteuttaa tunteita mukaan ottava yhteenveto seminaarin tai konferenssin annista. Sen avulla voidaan käsitellä myös vaikeita teemoja.

Haluatko ohjaajaksi tai fasilitoijaksi?
Koulutamme ammattitaidolla myös playbackteatterin ohjaajia. Kysy lisää.

Heräsikö mielenkiintosi? Kysy lisää!

PALVELUT

Räätälöidysti tavoitteidenne mukaan

Rakentavaa dialogia yksilön, kollegan, asiakkaan ja yhteisön välillä

Vuorovaikutusvalmennus on suunnattu esimiehille, ryhmänvetäjille, kouluttajille sekä asiakaspalvelussa ja myynnissä työskenteleville.
Se soveltuu erinomaisesti myös erikokoisille projektiryhmille
tai koko työyhteisölle.

Valmennuksen avulla vahvistatte ongelmanratkaisuvalmiuksia ja parannatte kykyä reagoida haastaviin vuorovaikutustilanteisiin. Lisäksi selkeytätte viestintää ja opitte vaikuttamaan kuuntelemalla.

Sopiva valmennusmuoto valitaan yrityksenne tarpeiden mukaan – 1,5 tunnin luentotilaisuuksista 10 päivän prosessikoulutuksiin.

Ryhmän voiman suuntaaminen organisaation kehittämiseen

Tiimivalmennus palvelee johtoryhmiä, työryhmiä ja tiimejä, jotka haluavat löytää yhteiset voimansa ajankohtaisiin haasteisiin ja valjastaa ne hyvän tulevaisuuden rakentamiseen.

Valmennuksessa opitte kohtaamaan jännitteitä ja löydätte sitä kautta persoonallisia johtamistapoja. Lisäksi tutkitte rakentavasti yrityksenne ongelmatilanteita ja kehitätte osallistavia työtapoja. Saatte myös uutta energiaa työhönne yhteisten kysymysten jakamisesta. Tiimin jäsenet pystyvät valmennuksen jälkeen kohtaamaan paremmin toisiaan ja tekemään uudenlaisia, moniäänisiä päätöksiä.

Valmennukset rakentuvat menneisyyden ja tulevaisuuden perspektiivien kohdatessa. Yhteinen tulevaisuus luodaan historiaa peilaamalla ja käynnistämällä uudistuksia nykyhetkessä. Liikkeelle paneva voimavara vaihtelee tilanteen ja tiimin mukaan. Oleellista on tiedostaa esimiehen ja alaisen rooleihin liittyvät odotukset, erityispiirteet ja mahdollisuudet. Tiimi kehittyy myös oman osaamisensa johtamisessa.

Ammatillista senioriteettia ja merkityksellisempää ammattitaitoa

Tarjoamme ammattitaitoista työnohjausta tai coachausta kehittäjille, esimiehille, asiantuntijoille ja kouluttajille – joko henkilökohtaisesti tai ryhmissä.

Työnohjauksessa syvennätte ammattiosaamistanne sekä löydätte uusia näkökulmia haastaviin tilanteisiin, kuten yt-neuvotteluihin, arvoristiriitoihin, pelisääntöneuvotteluihin, vaikeisiin vuorovaikutustilanteisiin tai uudistumista vaativiin käännekohtiin. Opitte keskittämään yrityksenne resurssit ja toiminnan entistä tehokkaammin perustehtävään ja siten helpotatte tavoitteiden saavuttamista.

Puhtia päätöksentekoon

Luomme osallistujille kuvitteellisia skenaarioita sekä simuloimme erilaisten päätösten seurauksia. Niiden kautta voitte tarkastella päätöksentekoon liittyviä vaihtoehtoja ilman oikeiden seurausten tuomaa painolastia.

Joustava koulutusmuoto

Oppiminen tapahtuu vastavuoroisen keskustelun, yksilöllisyyden tukemisen ja toiminnallisten työnohjausmenetelmien kautta. Voitte valita toteutustavan yrityksenne tavoitteiden mukaan.

  • työnohjaus henkilökohtaisen työnohjaajan johdolla
  • työnohjaus itse kootussa ryhmässä
  • Kasvunpaikan omat työnohjausryhmät
Jännitteiden kautta uusiin mahdollisuuksiin

Kriisikonsultaatio on suunnattu työyhteisöille, jotka ovat vaikeassa tilanteessa joko yritysmuutosten, johtajuuteen liittyvien ongelmien tai henkilöstöä koskevien kysymysten vuoksi.

Konsultaation avulla tilanne hahmottuu selkeämmin ja löydätte olennaiset ongelmakohdat. Tutkimme ja luomme kanssanne ratkaisumahdollisuuksia ja joustavan selviytymisen toimintamalleja.

Tarvittaessa valmennamme myös yksityishenkilöitä kohtaamaan vaikeita henkilökohtaisia haasteita.

Ota yhteyttä,
niin sovitaan yhdessä teille soveltuva
kokonaisuus ja toteutus!